Close

מתי להתבודד

האם יש זמן מתאים יותר להתבודדות?

האם יש זמן מתאים יותר להתבודדות? כשם שישנם מקומות המסוגלים יותר לקבלת התפילה, כך ישנם גם זמנים מיוחדים, אשר בהם התפילה רצויה יותר. מבין עתות רצון אלה, הזמן המעולה ביותר הוא חצות הלילה.מעלת עסק התורה והתפילה בחצות מובאת בכל הספרים הקדושים מן הגמרא והזוהר הקדוש ועד לספרי הצדיקים והפוסקים בדורנו […]

Read More