Close

ליקוטי מוהר״ן

ההתבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל

ליקוטי מוהר״ן, חלק השני – תורה כ״ה: ההתבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. דהינו לקבע לו על – כל – פנים שעה או יותר להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה, ולפרש שיחתו בינו לבין קונו בטענות ואמתלאות בדברי חן ורצוי ופיוס, לבקש ולהתחנן מלפניו יתברך, שיקרבו אליו לעבודתו באמת. […]

Read More

לזכות להכלל בשרשו – רק על ידי ביטול – על ידי התבודדות

אך לזכות לזה להכלל בשרשו, דהינו לחזר ולהכלל באחדות השם יתברך, שהוא מחיב המציאות. זה אי אפשר לזכות, כי – אם על – ידי בטול. שיבטל עצמו לגמרי, עד שיהיה נכלל באחדותו יתברך: ואי אפשר לבוא לידי בטול, כי – אם על – ידי התבודדות. כי על – ידי שמתבודד […]

Read More