Close

ליקוטי אמרים

האם רבי נחמן המציא את השיטה הזאת או שיש לה מקורות יותר קדומים?

האם רבי נחמן המציא את השיטה הזאת או שיש לה מקורות יותר קדומים? כפי המובן בדברי גדולי ישראל, שיטת ההתבודדות היא קדומה ביותר, ולא זו בלבד, אלא שהיא הדבר המייחד אותנו ביותר כיהודים. בסיפור קריעת ים סוף כתוב: "ופרעה הקריב… ויצעקו בני ישראל אל ה'" (שמות י"ד, י). ומפרש רש"י: […]

Read More