Close

התבודדות ליד מירון

צימר התבודדות! חדש בגליל

בסייעתא דשמייא זכינו לצימר התבודדות, קרוב לרבי שמעון, במושב שפר צמוד ליער שפר הקסום… לקחת כמה ימים, לצאת מהעיר, מהרעש אל היערות בגליל, סמוך לתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, לא רחוק מהאריז״ל. זמן לעצמכם, לנשום, ללמוד, להתפלל – להודות! להזמנות 0509766811

Read More