Close

הקדמה להשתפכות הנפש

ספר השתפכות הנפש – הקדמה

השתפכות הנפש מלוקט ומיוסד על הדרך הקדוש הישן, שכל אדם בכל מה שעובר עליו וכל מה שחסר לו הן בצרכיו הגשמיים והן בעבודת השם, על כולם ישפך לבו ונפשו כמים נכח פני ה' ברחמים ותחנונים, כמבאר בהקדמה ובפתיחת הספר מתורה נביאים וכתובים וגמרא ומדרשים וזהר הקדוש ובפנים הספר מספרי "לקוטי […]

Read More