Close

הנעור בלילה

לזכות להכלל בשרשו – רק על ידי ביטול – על ידי התבודדות

אך לזכות לזה להכלל בשרשו, דהינו לחזר ולהכלל באחדות השם יתברך, שהוא מחיב המציאות. זה אי אפשר לזכות, כי – אם על – ידי בטול. שיבטל עצמו לגמרי, עד שיהיה נכלל באחדותו יתברך: ואי אפשר לבוא לידי בטול, כי – אם על – ידי התבודדות. כי על – ידי שמתבודד […]

Read More