האם אפשר להתבודד בקברי צדיקים? האם זה עדיף? יש נוסח מיוחד?

האם אפשר להתבודד בקברי צדיקים? האם זה עדיף? יש נוסח מיוחד?
קברי צדיקים הוא מקום מצוין להתבודדות, כי מקום גניזתם קדוש וטהור, והתפילה שם מתקבלת ביותר, כמובא בדברי הפוסקים (משנה ברורה סימן תקפ"א סעיף ד' ס"ק כ"ז). העלייה וההשתטחות על מצבות הצדיקים כדי להתפלל ולעורר רחמי שמים בזכותם, ולבקש מנשמותיהם לעמוד ולהמליץ טוב בעד החיים, נהוגות היו מימי קדם עוד מימי אבותינו הקדושים. כששלח משה רבינו את המרגלים לארץ ישראל וברך את יהושע שינצל מעצתם הרעה, הלך כלב, שלא זכה לברכה זו, להשתטח על קברי האבות בחברון ולהתפלל שם. כמו שאמרו חז"ל על הפסוק "ויעלו בנגב ויבוא עד חברון" (במדבר י"ג כ"ב): 'אמר רבא: מלמד שפירש כלב מעצת מרגלים והלך ונשתטח על קברי אבות' (סוטה ל"ד). וכן אמרו חז"ל: 'מפני מה נסתתר קברו של משה מעיני בשר ודם? מפני שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, שעתיד בית המקדש להחרב וישראל לגלות מארצם, שמא יבואו לקבורתו של משה ויעמדו בבכי, ועומד משה ומבטל את הגזירה, מפני שחביבים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם' (סוטה י"ג). ובזוהר הקדוש אמרו: 'בני עלמא כד אינון בצערא ואזלי לבי קיברי, האי נפש אתערת ואיהי אזלא ומשטטא ואתערת לרוח וההוא רוח אתער לגבי אבהן וסליק ואתער לגבי נשמה וכדין קודשא בריך הוא חייס על עלמא' (זוהר חלק ב' דף קמ"א). – {כאשר בני העולם הם בצער והולכים להתפלל על הקברות, מתעוררת הנפש (של הצדיק) ומעוררת את הרוח, והיא מעוררת את האבות (שהם שורש נשמות ישראל, כמו שפירשו מפרשי הזוהר שם), והם מעוררים את הנשמה, ואז הקדוש ברוך הוא חס על העולם. (ובזוהר על פרשת ויחי מבואר שעניין ההתעוררות הוא ההודעה שמודיעות נשמות הצדיקים בכל העולמות על צערם של ישראל, ואז מרחם הקב"ה על העולם בזכות הצדיקים)}.וכן אמר רבי יהודה: 'אלמלא תפילת המתים על החיים, לא היו מתקיימים החיים אפילו חצי יום' (זוהר חלק ב' דף ט"ז). וכן כתב רבי חיים ויטאל ב"שער הגילגולים" : 'טוב ללכת על קברי הצדיקים ולהתפלל שם'. עוד מנהג טוב בשעת ההשתטחות הוא ללמוד על קבר הצדיק מחידושי התורה שחידש (שם), ובזה מוסיף רחמים ורצון שתתקבל תפילתו ביותר (שם, בשם ה"בן איש חי"), וכל האומר דבר שמועה מפיהם, הם מתפללים עליו שם ומליצים טובה בעדו (שם, בשם ספר חסידים). בביאור המנהג להשתטח על קברי צדיקים כותב המהרי"ל (הובא בשולחן ערוך הלכות ראש השנה תקפ"א סימן ד' סעיף י"ז בבאר היטב): "בית הקברות הוא מקום מנוחת הצדיקים, ומתוך כך הוא מקום קדוש וטהור והתפילה מקובלת ביותר". וכן כתב מגן האלף: "זכות גדול הוא להשתטח על קברי הצדיקים וטוב ומועיל מאד הדבר הזה, שעל ידי זה יכולים לזכות לתשובה שלמה ולהינצל מכל הצרות בגשמיות וברוחניות"!הגדיל מכולם הגאון מוילנא שאמר: "עיקר השראת השכינה בדורותינו אלה – בקברי צדיקים (מובא ב"לשם" חלק ד' בשם הגר"א).

 

Uncategorized
admin

עדי רן – עשרה טיפים להתבודדות

התבוננות/ עדי רן דברים קורים בעולם, בארץ, בחיים הפרטיים, יש מי שמנהיג את הכל. אפשר להתחבר אליו, אפשר להתחבר ל"תוכנה הראשית", לראות מה כוונת המכוון.

קרא עוד »