האם אפשר להתבודד בכל זמן?

מתוך קובץ שאלות ותשובות מאת הרב ארז משה דורון

האם אפשר להתבודד בכל זמן?
בוודאי. כל העניין של ההתבודדות היא האפשרות לפנות אל ה' בכל זמן ובכל מצב.למרות שמחצות הלילה ואילך הוא זמן מסוגל יותר לקבלת התפילה, טוב מאד להתבודד גם ביום וכבר כתב רבי נתן לבנו: 'וגם מה שזכינו לפרש שיחתנו ביום הוא גם כן יקר מאד מאד, כי לאו כל אדם זוכה לקיים כל הנ"ל בשלמות, ואשרי הזוכה להתבודדות אפילו ביום' (מכתבי מוהרנ"ת רצ"ג). בישעיה (מ"ט ח') כתוב: "כה אמר ה': בעת רצון עניתיך וביום ישועה עזרתיך". ומפרש רש"י שם: 'בעת רצון, בעת תפילה שאתה מתרצה ומתפייס לפני. וביום ישועה – כשתהא צריך לישועה'. ומובן מדבריו שהעת שבה מעורר האדם את עצמו בתפילה אל ה' וזקוק לישועתו אף היא נקראת עת רצון. ובספר דברים (ד' ז'): "כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו כה' אלקינו בכל קראנו אליו". ואמרו חז"ל: 'אמר דוד: רבונו של עולם וכו' כשאנו באים אצלך מיד ענה אותנו, שנאמר: "בקראי ענני אלקי צדקי". אמר לו הקב"ה: חייך, טרם יקראו אני אענה. ישראל עומדין ומתפללין ויודעין שהקדוש ברוך הוא עומד אצלן, שנאמר: כי יעמוד לימין אביון' (ילקוט שמעוני רמז תתכ"ה). תמיד הוא עומד לצידנו, תמיד הוא מאזין לתפילתנו.

סדנאות התבודדות קרובות:

סדנת התבודדות בהרצליה פיתוח עם רן ובר - לפרטים והרשמה טלפונית 050-9766811
מרחבים בגליל - סדנת התבודדות גלילית עם רן ובר ב20/2 לפרטים והרשמה טלפונית 050-9766811